Samarbejde med sundhedspersonale

I de senere år har GSK udfordret den gængse model for industriens samarbejde med sundhedspersoner og sat helt nye standarder i branchen. Reformerne har som mål at imødekomme samfundets forventninger om at organisationer og enkeltpersoner er transparente i deres arbejde. Det gælder således også vores samarbejde med sundhedspersoner, hospitaler og patientforeninger, som altid skal bygge på integritet og gennemsigtighed.

I Danmark lever GSK op til forpligtelserne i lovgivningen (lægeloven) og de ændringer, som blev indført med lovforslag L94/2013-14. Heraf fremgår, at offentliggørelse af sundhedspersoners samarbejde med industrien skal ske på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. De nye regler har været gældende siden november 2014.

EFPIA har evalueret den danske lovgivning om offentliggørelse for at imødekomme kravet om gennemsigtighed. På baggrund af de eksisterende regler om offentliggørelser under Lægemiddelstyrelsen, er Danmark følgelig blevet undtaget fra at implementere EFPIAs regelsæt om offentliggørelse.

Ikke desto mindre støtter GSK fuldt og helt European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) regelsæt for offentliggørelse af pengebløb/værdier overført fra medicinalvirksomhed til sundhedspersoner og organisationer.

Samarbejde med sundhedspersonale og organisationer er fortsat af stor betydning. GSK samarbejder med sundhedspersonale og organisationer om ikke-kommercielle aktiviteter såsom klinisk forskning. Vi har også indført nye måder at overlevere information til sundhedspersonale, herunder nye digitale og ”real-time” applikationer, for at fremme leveringen af medicinsk information. 

I henhold til den nationale lovgivning i Danmark skal sundhedspersoner (læger, tandlæger og apotekere) offentliggøre:

  • Samarbejde med lægemiddelvirksomheder – herunder samarbejde som ikke bliver aflønnet
  • Forskningssamarbejde
  • Sponsorat af kongres-deltagelse (dog ikke beløbsstørrelse)

Offentliggørelsen via Lægemiddelstyrelsens hjemmeside omfatter alle pengebeløb/værdier overført fra GSK til sundhedspersoner. Alle sponsorater til patientforeninger og hospitaler fremgår af GSKs danske hjemmeside under Grants & Donations.

Siden 1. januar 2016 har GSK i Danmark og i resten af vores virksomhed verden over stoppet direkte økonomisk støtte af lægers deltagelse på kongresser og stoppet udbetaling af honorar til sundhedspersoner, der overfor et publikum, som har ret til at udskrive medicin eller kan påvirke udskrivning af medicin, holder foredrag på vores vegne om vores lægemidler, vacciner eller terapeutiske fokusområder.  

Offentliggørelsen af honorar til sundhedspersoner for at have holdt et foredrag på et GSK-møde rettet mod andre sundhedspersoner, relaterer sig med andre ord til arrangementer afholdt før 1. januar 2016.

GSKs globale regler om at stoppe betaling af honorar til foredragsholdere er mere vidtgående end industriens egne regler, og dermed går GSK et skridt længere end andre medicinalselskaber.

Vi fortsætter ikke-kommercielle samarbejder med læger og sundhedspersoner i Danmark (eksempelvis klinisk forskning og efteruddannelse).

I GSK er vi af den opfattelse, at den danske lovgivning om offentliggørelse af samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og sundhedspersoner i lighed med andre landes nationale lovgivning og EFPIAs regelsæt vil øge gennemsigtigheden og forståelsen for samarbejdet.

Med GSKs regler for honorar og kongresdeltagelse håber vi at kunne styrke samfundets tillid til og forståelse for, hvordan og hvorfor vi samarbejder med sundhedspersoner – et samarbejde, der i patientens interesse styrker øget sundhed. Yderligere information om vores holdning til EFPIAs regelsæt, GSKs egne regler og vigtigheden af vores samarbejde med sundhedspersoner og organisationer, finder du her.

Spørgsmål fra medier kan rettes til: Kommunikationschef Anna Dammert, tel: +358 50 4200 401 eller e-mail: anna.v.dammert@gsk.com.

GSKs holdning til offentliggørelse af samarbejde og implementering af EFPIA regelsættet i Europa

1. januar 2016 indførte GSK i alle dele af verden et stop for direkte betaling af sundhedspersoners deltagelse på kongresser og et stop for honorarer til sundhedspersoner, som på vores vegne taler om GSKs lægemidler og vacciner. Offentliggørelsen, på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside vedrører altså betalinger inden denne dato.

GSK vil fortsat samarbejde med  og kan honorere sundhedsfaglige eksperter for ikke-kommercielle projekter, herunder klinisk forskning, rådgivning om klinisk relevans af nye lægemidler/vacciner samt offentliggørelse af resultater af vores forskning, herunder at identificere nye behandlinger. Vi tror på, at disse forholdsregler er en væsentlig del af udviklingen af ny medicin, der kommer patienter til gavn.

Her kan du læse mere om, at GSK i Holland, Norge og i Danmark,  allerede nu oplever positive resultater af offentliggørelsen af samarbejdet.

Vi fortsætter desuden arbejdet frem mod globalt set at offentliggøre betalinger til sundhedspersoner for konsulentarbejde og klinisk forskning. I en række lande udenfor Europa har vi i en årrække offentliggjort samarbejdet med sundhedspersoner – det gælder eksempelvis i Australien, Japan og USA. Du kan læse mere om vores betalinger til sundhedspersoner i USA , Europa og resten af verden på de respektive sider.

GSK vil fortsat støtte og arbejde for øget åbenhed i andre lande efterhånden som brancheforeninger og regeringer etablerer retningslinjer for offentliggørelse.